RAB: Exclusive Interview with the Chairman of the Oromo Liberation Front (OLF), J/ Daawud Ibsaa

Gadaa.com For users with low Internet speed, follow the video in an audio format; simply press "Play" on the "Listen Now" picture/icon on the right side. Or Click Here.

Tags/Credits: , ,

RAB: Exclusive Interview with Chairman of Oromo Liberation Front (OLF), J/ Daawud Ibsaa

Gadaa.com

Credits/Tags: , ,

43 Responses to "RAB: Exclusive Interview with the Chairman of the Oromo Liberation Front (OLF), J/ Daawud Ibsaa"

 1. Gazahng  June 10, 2012 at 1:30 pm

  Real I take account what Jalle Dawidi Ibssa expresses and his capacity hi did not wave like the some other
  I and we with you

 2. Anaan  June 10, 2012 at 3:05 pm

  Hoggana cichaa, kan hin daddaaqamne, jabaadhaaaaaaaa!!!

 3. Gammachuu Ayyano  June 10, 2012 at 3:21 pm

  Akka namin hindhageennee soba Duwet Ibsaa,suutan dubbaatan moo akkam sichii bootta sobaa Ummata oromoo sobaan waggaa 20 sobdee ammaan booda Red.siif ajajaa kee Isayyasiis.

 4. Jaboo  June 10, 2012 at 3:56 pm

  J/Dawud jireenyasaa guutuu nama qabsoo oromoof jecha umuriisaa laatedha.Akka warra kaanii habashoota waliin hojjettees bitamees hin beeku.Akka warra kaaniis qabsoo laaffisee yerootti hojjete hin qabu. Akka namoota kaanis jireenyasaa fooyyeffachaa qabsoorratti hin hirmaanne. Mastersiifi PhD s hojjetee jireenya mataa isaa hin gaggeeffanne. Kun Umuriisaa hunda nama qabsoof laatedha. Waaqayyo bakka garaa isaa isaaf haa kennu.

 5. kutataa sabaa  June 10, 2012 at 5:58 pm

  Obbo Daawud waan qulqullummaa isaa fi jalala qabsoo irraa qabu irraa arginee jirra.akka kan warra kaanii of dhadessaa fi color of diddibanii burraa karrayyuu jechuu dhaa hin qabu.

 6. Oromticha  June 10, 2012 at 5:59 pm

  haamle fi moral kiyya na kakasee jira.waanna hin beeknes baayyeen baradhe

 7. Falmataa  June 10, 2012 at 7:54 pm

  the best interview . obbo daawud dhugaa jiruu qulqullummaan dubbatan jabadha..
  adaraa geerarsa kana isin afferera http://youtu.be/X4Vu7RCt-gI

 8. Girma  June 10, 2012 at 8:01 pm

  Daud Is always confused. So I wasn’t surprised to hear him say “confusion kessatti”. But, the fact was, during the charter he was a commander of OLF army of the Western front and he cannot blame anyone for his failure. Why did he let the army he commands not to have a clear command, especially in 1992 when they need it the most. Why did not he refuse to take orders from Leencoo if he knew that the orders were endangering the life’s of freedom fighters. All he did was to refuse to take responsibility for mistakes both as military commander and OLF chairman for the last 20 yrs. I would be not surprised, because I know for long time that Daud Ibsa is not man enough to admit his mistakes.

 9. Dhugaa Jirtu  June 10, 2012 at 10:21 pm

  Dhugaa jirtuu fi kan nu hunduu beeknu nuuf mirkaneessuu keetiif galata qabda Jaallee Daa’ud. The OLF army was indeed in confusion. On one hand, their leader, Leenco Lataa, was negotioating with enemy and with Western diplomats. Refusing his order would be wrong organizationally. It would have led to crisis and breaking the command relationship, giving the impression that the organization has no control and command center. So, they chose to obey Leenco’s single handed decision – which we now know led to disaster. How sad failure of historical unparallel proportion. Sad! Sad!

 10. wabii  June 10, 2012 at 11:42 pm

  Are sure mr girma?
  Dhugaa jettee waan barreesite kana eessaa fuute laata?…..during the charter he was a commander of OLF army of the Western front…..
  Erga dubbiin kun dhugaa taatee, atoo maal eegda ree deemtee harkaa hin fuutuu ree?

 11. Soresa  June 11, 2012 at 2:23 am

  It touches my heart! Thanks Obboo Dawud for keep on fighting.

 12. Falmataa  June 11, 2012 at 2:44 am

  Jaal Daawud goota goota caaltu,korma Oromoo!! silaa atii fi hogganoonni jajjaboo akka keetii osoo hin jiraanne gantoonni qabsoo Oromoo fi ummata Oromoo diina jala galchanii gurguramnee turre.Jiraachuu keetii fi qabsoo jabeessuun keetii gantuutti summii itti ta’ee waan jiruuf jabaadhu!! warra biyya alaa keeysa teessee whisky fi qurxi sigaa nyaattu hin laaliin,waan qabattetti jabaadhu ummanni oromoo si waliin jira!

 13. Hawwinee Barii  June 11, 2012 at 2:56 am

  Gaafa Leencoo Laata, Diimaa Nagoo, Dr Taaddasaa, Abbaa Caalaa Lataa fi biroon ,Obbo Galaasaa, Obboo Dhugaasaa, Obbo Abbiyyuu, Obbo Ibsaa fi kkf, warra ati qabsoo hadhawaa waliin dabarsitee fi qabsoo kana malee jireenya kan biroo hin agarre sitti hamatanii, irratti si kakaasan fi si dhimma bahanii shira isan kana irratti si hojjjisiisan, booda ammoo sitti akka deebi’anii beekuutu si irra ture. Dantaa dhuunfaa kan yeroo guutatuuf jecha warra hadhaa qabsoo keessa waliin dabarsitan gantee warra kana waliin dhaabbatte. “Kan nama jibbu, saree naama jalatti dhaana,” kan jedhamu sun wal’aaluu keetu qabsoo kana sadarkaa kanaan gahe. Kan waan haadha manaa keetii ykn jaalallee kee sitti himatu, dhugaatti siif yaadee osoo hin taane, si jalaa fudhatuuf illee akka malu beekuu malte.

 14. Oromsiis  June 11, 2012 at 4:00 am

  Daawudii fi warri oromootaaf jiruu isaaníi kennan hunda ni jaaladha! Garuu, wanta qabatamaan jiruu laaltee haala qoqqoodama hin qabneen (even if possible diinaanis walii galuun barbaachisaadha faaydaa keennaaf jecha) marii dhaan aangoos walii hiraati, bakka buusaati hojjechuu qabdu! Kun akkana ta’e kuun akkas ta’e osoo hin ta’in mariiiiiiiiiiidhaa furmaata barbaaduu! Hunda keessanuu ni jaaladha!

 15. Oromsiis  June 11, 2012 at 4:08 am

  Girma, what r u saying? Dont blame any one! Just come to the solution if u r oromo try to minimize z difference through discussion! And all r strive 4 bilisummaa the mistake may occur in all human being! Plz, plz dont repeat a mistake!

 16. Oromsiis  June 11, 2012 at 4:11 am

  Dhuga jirtu, u also dont blame any one just come to z solusion 4 bilisummaa and love all oromo and correct them through discusion not insulting!

 17. Dhugaa dubbataa  June 11, 2012 at 4:43 am

  Amma illee waanti ifa ta’e hin jiru! Namni qaama ol’aanaa keessa jiraachaa ture tokko akkaatan waraanni mooraatti gale anaaf ifa hin turre yoo jedhu maal jechaa dha. Yeroo sanatti akka qaama hoogganaa ol’aanaatti waan ifa isaa hintaane maaliif gaafate ifa taasifachuu dide? Akka nama qabsaa’aa tokkootti maaliif mormee, waan kun akka hunduu itti mari’atee waliigaltee akka godhamuu taasisuu dide. Akka natti fakkaatutti badii umame kana anaan na hin laallatu jechuu kajeele yoo ta’e sirrii miti. Hogganaaan OLF hogganaa tutaa (collective leadership) ti malee kan namni tikko mure erbu miti. Yoo ABOn akkanatti hojjeta ta’e Daud mataan isaa hoolaa tiksa moo maal dalagaa ture? ABO keessatti namni tokko kan murteesu yoo ta’e ABOn qabeenya dhuunfaa nama tokkooti malee kan ummata oromoo miti jechuu dha. Badii uumame gara nama tokkootti maxxansuuf jecha OLF waan qaanii gochuun sirrii miti.
  Otoo itti hin amaniins qaamni gadi aanus yoo ta’ee bakka murteessaa fi ijoo akkasiitti maaliif dafee ajaja fudhata? Akka hoogganaa yeroo sanaatti , J/ Daawud mataan isaa badii uumameef ittan gaafatama jechuu dhiisusaaf gaddatu natti dhagahama.
  Oolee bulee garuu dhugaan ni ifti!

  Nagaan

  Dhugaa

 18. obsituu  June 11, 2012 at 4:59 am

  kayyoo ratti cicitani waa’ada sabaa glltan osuu ihdadaqin ass afftan is walin jirra haga oromiya walabommtuu. saboointooni haqaa hgmm rakktain qabbsooni dheratuus guuyaa took

 19. obsituu  June 11, 2012 at 5:05 am

  Heduu galatooma kayyu ABO Iraatti citanii as affu kesaniffi wadaa sabaa galltani osuu iraa hindaaddqin

 20. Obsaa  June 11, 2012 at 5:08 am

  Jaallee Daawud kaayyoo qabsoo ABO ifa nuuf godhanii jiru. Innis “Democratic Republic of Oromia” ijaaruu. Kanaaf kaayyoon ABO isuma jalqabaa malee bara baraan gegeeddaramaa ka deemuu qabu fakkeessanii ummata afaanfaajjessuu ka barbaadan farra QBO ti. Oromoon har’a ka bilisoome fakkeessanii dubbachuu ka fedhaniif gaaffin qaba. Innis:
  – Oromoon har’a lafa oromoo irratti ajajuu dandaa’aa?
  – Oromoon afaan isaafii aadaa isaa gufuu tokko malee ittifayyadamuu dandaa’aa?
  – Oromoon jirmaa siyaasaas ta’e mitsiyaasaa bilisa ta’ee ijaarrachuu fi sochoosuu dandaa’aa?

  Ani gaaffilee armaan oliif deebii “Lakki” jedhun qaba. Wanna Afaan Oromoo hanga tokko afaan hojii ta’e qofaaf oromoon bilisummaa ka gonfate fakkeessuun of hingowoomsinu.

 21. Oromia  June 11, 2012 at 7:01 am

  Obbo Dawud . honesty is the best policy . waan dhugaa fi qabatamaa haala ture nuu himuu keetiif waan meeqa nu yaadachifte galati kee bilisummaa dha!!

 22. Nama durii  June 11, 2012 at 7:30 am

  Obbo Daawud
  “A man may devote himself to death and destruction to save a nation; but no nation will devote itself to death and destruction to save mankind”. Samuel Taylor Coleridge
  Jabaadhuu loli,saba kan keef jettee aarsaa hedduu kafalte,ijoollummaa kaaftee hedduu itti xaarte kaayyoo kee fiixa baasu callatti jabaadhu. Hinaaffaa fi jibba gantuuf jettee qabsoo irraa akka hin deebine abdiiqabna.
  Nama Dirii

 23. Sabakiyya  June 11, 2012 at 7:51 am

  Naa yaamaa Daawudiin naa yaamaa
  hamma inni dhufutti waa gochuu hin dandayu
  Daawit as haabahu. daawit as haabahu.

 24. Xaaxessaa  June 11, 2012 at 10:11 am

  It is good to hear from Dawud Ibsa too. We have heard enough from his bosses and closest comrades, Leencoo and Diimaa. Nonetheless, there are some facts he did not want to touch. Pleases, Ibsaa, disclose those facts if you want to maintain the “honour bestowed” upon you.

  What would Galaasaa Dilboo say on the last minute? Does he have what to say on Bilisummaaa Oromoo as the first symbolic Secretary of the OLF? Or does he want to pass away with those symolisms? Please, Radiyoo Afuura Biyyaa, search for this important man, Galaasaa Dilboo, and press him to give us the symbolic history of his position and the ordeal time he endured under the conspiracy of Leencoo Lataa and Isayas Afeworqi

  Many thanks, R A B for letting us to listen to the Dawud Ibsaa’s voice. The judgement is ours.

 25. Mi'eessoo  June 11, 2012 at 11:05 am

  Well done J.Dawid !There is only one hope remaining for Oromo liberation struggle in general and for the OLF in particular.The Daawuds and Dhugaasaas get united and take us,the Oromos,to our ultimate goal of liberation and independence.Swallow your prides and come together;you look good together.

 26. Fekadu  June 11, 2012 at 11:32 am

  Ani yaroo ammaa kana sabi keenya kabajaaf safuu tokko malee asiif achii otoo dubbii hin xiinxaliin yaroo maqaa wal-falaa jiru gadda guddaatu natti dhagahama. Rakkoon akkasii yaroo uumamu, namoonni dhugaaf haqa jaalatan, lakki nu kanarra guddaadha jedhanii tasgabbii yoo hin buusne gaaga’ama fokkisaa saba keessatti uuma jedheen sodaadha.
  Inni biraa gaafa July 28/07/2008 marsaa interneetaa Ethioreview jedhamuratti maqaa namoota hedduu Jijjiirama seenaniif ammaan kana radio Marii jedhamuratti dubataa jiran kana dhaaba ABO keessaa bahanii kan biraa dhaaban isa jedhu dubbiseen ture. Booda garuu kaan jijjiirama kaan jaarsa araraa ta’anii as yaroo bahan marsaan ethioreview hundisaa dhugaa miti jedheen ture. Garuu amma waggaa sadi booda akka inni dhugaa ta’ee ifa bahaa dhufe. Maal dubanna silaa kaan loltuuf qabeeyna lubbuun namoota hedduu itti darbe geessanii wayaneef kenan, ofiis achi ta’anii warra biyya hambaa jiran afeeraa jiru. Kun nama sammuu qabuuf, kan dhugaa jaalatuuf, kan bilisaaf nageenya Oromiyaa hawwuuf qaaniif salphina.

  J/Daudiif dhaamsa kanan jedhu, bara jireenya kee harka dhiba keessaa 70% oli dhugaaf, haqaaf jettee of laatte. Galatas namarraa hin eegiin. Yoo dandahame gootota akka Galasaa dilboof Ibsaa gutamaa waliin wal-marihadhaa umata kanaaf abdii ta’atii ifa nutty horaa. Amoo nama ta’ee kan umamee dogogoruu mala, garuu yoo irraa hin bariin gaaffii cimaadha. Tarii hattootiif gantooti walitti otoo sin hin buusin akka hin hafne amma shakkaa jirra. Hunda caalaa ati akka namaatti barri jireenyakee muraasa, akka gootaatti fafa tokko malee seenaa gaarii qabdu haga dhumaatti fiixaan baasuuf ammas dhugaaf jedhii dhugaaf lolii, dhugaaf du’i.

  Gooti takkuma du’a, sadataan sagal du’a!

 27. Fufaa  June 11, 2012 at 1:20 pm

  Qabsoon bilisummaa Oromoo maaliif injifannootiin hingoolibamne jennee warri namatti qubaqabnu yookiin aarru tazgabbiidhaan sababa isaa xiinxallee sadarkaa nama dhuunfaattis gareettis tooftaa fi tarsiimoo baafanne haala itti fooyyessinu yaaduu qabna. Qabsaa’ota durii komachuu fi hamachuudhaan yaroo balleessuu utuu dhiisnee bayeessa. Guyyaa tokkoof illee taanaan dhimma Oromoof jedhee namni qabsaa’e jajamuuf galateeffamuu qaba. Haata’u malee ta’e jedhanii warra dhaaba diiganiinis usnee ilaaluu qabna jechuu kiyya miti. Isaaniin diina keenya isa duubaa irraa adda goonee ilaaluu hinqabnu. Haata’u malee diinummaa fi firummaan isaanii shakkiitiin utuu hintaane qabatamaatiin dura bira gaa’amuu qaba.

  Ani gama kootiin interviiwuu qabsaa’ota oromoo fi raadiyoo adda addaa wajjin ta’aa jiru irraa waanti ani hubadhe jira. Innis: 1) Qabsoo bilisummaa oromoo irratti gufuu kanta’e keessaa tokko haala “geo-politica” gaafa Afirikaa ta’uu. Kunis mootummoon gaafa Afirikaa faayidaalee adda addaan kan walqabatan waan ta’eef isaanii irra tumsa argachuun mijataa ta’uu dhabuu, kuni immoo meeshaan adda addaa WBO’f ulaa/qaawwa itti seenuu fi ba’u dhorkuu isaa.
  2) Waraanni biyyatti bara Dargiis ta’e amma sadarkaa Afirikaattu guddaa kan ta’e ta’uu isaa 3) Hawaasni addunyaa QBO hagas mara kan hintumsine ta’uu isaa;dantaa mataa isaaniif jecha
  4) Kaayyoo QBO irratti qabsaa’onni tokko tokko iftoomina dhabuu isaanii. Gama kiyyan akkuma obbo Dauud jedhan kayyoon keenya”Democratic Rupublic of Oromia” dhaabuu ta’uu qaba. Waan hintaaneef/waan kanaa gadiif/ wareegama bara dheeraa kafaluu hinqabnu.

 28. YADESSA BADHAASAA KUTU  June 11, 2012 at 2:00 pm

  jaal Daawud waanti darbe darbee jiruu fi jireenya kee illee saba kanaaf jecha gumaachitee and I appriciate you for your commitment, amma immoo please tokkumaa Oromoo irrati hojedhaa. Yeroo darbe Abbaa Chala dhageefachaan ture, tokkumaa mooraa qabsoo Oromoo deebitanii ijaaruuf maal gochaa jirtu jedhee yeroo interviewr sun gaafatuun namuu bakka jiruu qabsaawuutu irra jira jedhe malee akkamiin akka tokkumaaf hojechuun irra jiru homaa irra akka hin jireti haasa’ee akka qophee fedhii isaa hin qabneti illee haala isaa irraa calaqisa ture. Jaal Daawud araaramuun yeroo hundumaa jabibaa fi concession waan qabatanii turan irraa amma tokko ituu dhuma namati hadhaawuu dabarsanii kennuu gaafata ammoo bu’aan nama jabaa fi nama abshaalatu araaraa barbaada, kanaafuu please maaloo walii gallee hojennee bilisoomnaa tokkummaa Oromoota kaayyoo wal fakii qabani irrati hojedhaa, let unit for once in the face of our enemies and show them that we are capable to making peace among ourselves.

  Jabinni keenya tokkummaa keenyaan ilaalamaa tokkummmaa keenya ijaarannee haa tiksanu, Jabaadhaa!!!

 29. wabii saba  June 11, 2012 at 3:15 pm

  J/ Dawuud, Karaani fi dhugaan atti qabatee tumsa nuyii dargagoota warra QBOn afaan keenyaa fi qubee kenyaan baraneen ni mirkana’a. Kanaaf burgarii fi huskii faranjii qufanii waan godhanii fi waan dubbattan warra hin beekne hin dhaga’ina. Haqaa qabanee kaane kana shakii tokko malee ni arganna.
  Umurii dheeraa nuyii dargagooni oromo siif hawiina.

 30. Furii  June 11, 2012 at 4:05 pm

  Daud is out of touch and even doesn’t know he has failed. He has put the organization in a deep ditch and tries not to take any resonsibility. He still hallucinates that the Oromo people is with him. Please, come back to your mind and be part of the solution to bring back pride to the Oromo people.

 31. BenGamaar  June 11, 2012 at 10:00 pm

  If every body in OLF says he/she does not now how decisions were made during the charter, who will be held responsible for the consequences of those decisions? Daud is repeating the same confusion that other leaders confessed on various media. I wonder if they qualify to be called leaders.

 32. Mohammed  June 11, 2012 at 10:09 pm

  The confused Dawit Ibsa ! all we need is for you to get out of bilisummaa Oromoo. You are incompetent. Yeroo quba tokko namatti qaban, sadii ofiitti qaba jechuu dageessee ? Ati nama aangoon akka dammaa itti mi’aawu ! aangoo gatii hin qabne ! mee aadaa Oromooon alatti waggaa 10 bu’aa tokko osoo hin buufne maaf achi irra teessa ? Gufuun qabsoo bilisummaa tokkoffaan si tahuu hubadhu. Rakkinni kee guddaan dandeetti dha, dandeetti hin qabdu, kabajaa hin qabdu mee dhiiga Oromoo kana ilaali irraa bu’i. Oromoon osoo ati jirtu bilisoomuu hin danda’u. Get out of the way of Qeerroo !

 33. hanaan ali  June 11, 2012 at 10:40 pm

  jaal dawit ibsaa dhiiroo bara chartera san burjaaja keessa akka turte nuuf himtee turtee galatoomi akkasuam garuu sanii asis ati burjaajuma keessaa akka jirtu maalif dhossita bara 14 ati angoo irratti olbaate kana siisi ka si jala deemullen burjaaja keessa jirtanii mee if duuba deebi’aa ti laala galatooma

 34. Galangalee Sabaa.  June 12, 2012 at 1:04 am

  Namni akka qileensa gara deemu hin beekne mo`uu hindanda`u . Kayyoon “fashion ” miti kan bara baraan jijjiramu. Muranoo fi kuttatnoon mo`umsa siyaasaf bu`uura. Warri takka ni lola , takka moo ni gala, takka immoo haraara, marii jechuun olii fi gadi figanii oduu oofan yeroo boode akkuma warra duranii kassaara`nii hafu. Lama jalaatnan nama hin baasu. Itoopia ykn Oromiaa filachuu qabna . yoo kana hin tane lamaan dhabna. Filaadha, waliin hindha`iina. Afaanfaajjiin hin barbaachisu. Biyya buttute suphuura kan bu`uura qabuu ijaaruti bu`aa qaba.

 35. dura ciisaa  June 12, 2012 at 1:49 am

  bara 1991s burjaajaa turte, amma hoo ifa sii ta’ee jiraa laata? waan darbe irraa haa barannu

 36. Jiraa  June 12, 2012 at 5:06 am

  I Love Jaal Dawud Ibsa!!!
  Nuu jiraadhu lubbuu kee nuuf haatursu.

 37. Nagelle Wariyo  June 12, 2012 at 5:46 am

  Obbo Dawit blamed all dysfunction and paralysis he presided over on geopolitical aspect of the problem. We now have a leader who has been in power for the last fifteen years and take no responsibility as an individual person in the organization let alone as a leader. Obbo chairman do you remember joint radio interview you gave in Addis Ababa with a TPLF representative on the encampment issues. I remember the word you used in Amharic let me remind you Mr chairman if you are as you put it “confused” you said ” beqin libbonaa begaaraa kassarraan maftehew qallaal new”. In my recollection’ you were part of the encampment and you defended it. Lencho Leta, Diima Nagawo, Bayan Lenco2 all accepted their share of what went wrong. did you do that? You remember what you to J/ Dhugaasaa’? You called him and his group OLF fuction of enemy agent do you now stand by that? You are the only leader who over saw tribal friction in national libration movement more than anyone else. Do you accept that as a fair criticizim? You showed no leadership to unite the Oromo at home and abroad. The Oromo people expect of you better. The interview was an opportunity for you to explain your vision and how you intend to advance the cause of the Oromo people going foward you didn’t. Instead, you dispatched your dabbellee to do what they did at the QC, walabua

 38. Nagelle Wariyo  June 12, 2012 at 6:53 am

  The interview is nothing more rhan denial of responsibly.

 39. BenGamaar  June 12, 2012 at 4:01 pm

  SHAME on you Daud. You tried your best to clean your hand off Oromo blood and paint Lencho and others with UDAAN. You know UDAAN????? Atiifii dabballeen SAHNEE UDAAN nama dibuurraa dhaabbadhaa.

 40. Eastleigh  June 12, 2012 at 4:18 pm

  Warri alaabaa off fuulduratti baatee duubaati deemu kunn ammallee hinuma dubbattuu dhiiroo?
  Hiree murteeffanaa jettu kun maalii?
  bilissummaadha moo goobanummaa snaa?
  Akkaa NGO dubbatuu dhiisaatii kayyoo garaa qabddan sana gadi baafdha.

 41. Lammii  June 15, 2012 at 10:38 pm

  “Kan qaban qabaa hin guunne; gadhiisan bakkee guutti” jedha Oromoon. Otoo hundii keenya walakkaa obbo Daawud Ibsaa illee hojjennee bilisummaan fagoo hin turre. But, we chose ‘slanderous talks’ that bilisummaa now seems a ‘day dream’.

  Hawwinee Barii, u better seek an advice from someone. You used to attack obbo Daawud personally, but, now it seems you are blaming him for heeding Leencoo’s advice during that so-called transition period. If he ever heeded that advice from the then his boss, obbo Leencoo, I don’t say any problem, and that wouldn’t be a pretext for u to spread slanderous accusations about him, because the whole world follows the same chain of command. I am not saying obbo Daawud is mistake-proof. But, I am on his side for at least his is doing the great things that the whole Oromo people aspire to see one day in future. I think you may hold some grudge against obbo Leencoo. Let bygones be bygones. Move forward!!!!!!

 42. Kumaa Maatii  June 16, 2012 at 8:43 pm

  I’m so sorry for those who died before contributing enough to the aim of the struggle of their people! I wish some who still live only to give us and their people such difficult times have died like / before / them!

  In real sense, they dis-honored the aim of these gallants, decapitated their people’s strength, and dismantled and destroyed the force of their struggles and left them only with a bare shameful face in front of the world and their enemies like that!

  Leaving that to the verdict of history and their people however; I only have short and precise words and questions for J/ Dawuud Ibsaa hereafter!

  1.If the aim of the struggle you lead for the last 14 years is for ” Sovereign Oromoia Republic”,/ keeping kaayoo ganamaa , / why you couldn’t cooperate with the QC ABO, and ULFO then, or right now?
  2.Are you still waiting for Obbo Lenco to tell you what to do with the other ABO forces even after he left you in the empty space, and sat in the endless meeting with your defiants of different forms and times in order to compete with Kamal Galchu’s force as who would first enter Addis to earn the income that winning the championship brings him?
  3. Are you aware of the once disappointed people with your moves and stood outside any camp of the divided ABOs so far for more than 10 years, are now ready to join the joint forces of any Oromo organizations with clear aim of liberating oromiya are standing against the conspiracies going on in Minnesota and Norway headed by the two renigades ? They are waiting for you guys actions of jointly organizing and moblizing the resources that includes financial and human capacities, to rescue the continuation of the struggle and the very existence of our people? That has been the true call of urgency even before the calls they got from the different interviewees, for the fact that, these individuals felt that they are reaching the point where no more they can tolerate alienating themselves from the struggle of their people who’re steadily approaching eradication from the earth by the enemies and friends’ enemies right now.
  4. I don’t blame you or others at the time for not being able to get to know Mr.Lenco’s undercover mission, for almost everybody including I myself understood him clearly as he left the leadership position and sat down to write a brand new theory that his friends and masters told him to do right away in order to fit the Oromo program in the horn, so that their interest would be kept at the oromo’s costly expense. Here you go, he is still busy rushing to finish and conclude the mission they gave him 20 years ago to do, and he is in a hasty situation to give over the keys to the Habasha colonizers and their allies!
  5. Obbo Dawuud, are you still in confusion about what had happened in the past, and how to correct it now, and save the struggle you and your comrades sacrificed your lives for, just by following the intrigues and ill advice Obbo Lenco and his likings gave you, so that his golden social theory and the interest of his friends would be kept for ever on the grave of our people?
  6. Isn’t it too much to be cheated by someone once or twice, then still not knowing it up to third or more, and if so, wouldn’t it be equal to a serious insult for a hero and gentleman like you, that may even be a grave mistake if not considering it seriously; looked at the representation and the honor bestowed upon you?

  So, enough is enough, stop hesitating, look around, every oromo, in oromiya and in diaspora except for few who are confused by this troublemaker, like you yourself did in the past, are fully with the program of bilisummaa!!!! Liberation!!!!! NO LESS OR NO MORE!!!! Every body at least compared to the past, at the time I myself stood out of the green/ red / zones, leaving a free space to the so called politicians, thinking that they may correct the mistakes one day, and get back to get us on board, are left only with the choice of sacrificing their people along with its struggle, or joining the struggle and saving their people and its struggle. They are now waiting for you guys’ resolutions of leaving the verdict to the history and the people who are making history, and get up and get us one more time by leaving your points of differences aside. And that should be today, not tomorrow, or the day after. It would be too late then, so act today and now!!!!!!!!

  Oromiy will be Free!!!

 43. qero  June 19, 2012 at 9:15 am

  Hi all,

  Thank you so much obbo Dawud for every thing you doing for oromo people.

  The youth need more experience, past events and recent leadership of oromo struggle. Besides struggle teaching of experiences to next generation is as equal as moving the struggle forward. So we need more experience in written form (like books) or in medias.

  Thanks,

  Support the people!!! the true leader!!!

  qero

Comments are closed.

RAB: Exclusive Interview with the Chairman of the Oromo Liberation Front (OLF), J/ Daawud Ibsaa