Gadaa.com Comments (1)

Ginboot 20n Wayyaanee Ummata Oromoof Guyyaa Gaddaa fi Salphinaati Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

The following is a press release from the Oromo Liberation Front (OLF).

Gadaa.com

Sirni Wayyaanee IHADEG guyyaa itti aangoo siyaasaa Itoophiyaa humnaan qabate waggaa 21ffaaf kabajachaa jira. Guyyaan kun sirnaWayyaanee fi ummatoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jiran biratti hiikkaa wal faallaa tahe qaba. Sirna TPLFiif guyyichi guyyaa injifannoo fi bilisummaa jedhama.Ummatoota cunqurfamoo kan sirna gabrummaa irra-hamaa jalatti hiraaraa jiraniif ammo guyyaan kun guyyaa gaddaa fi guyyaa salphinaati. Guyyaa itti harqootni gabrummaa kan duraa caalaa ulfaatu gatiittii isaanii irratti jijjiiramee dha. Guyyaa itti abdiin hawwamaa ture gara gadda irra-hadhooftuutti geeddaramee dha. Gabaabumatti Ginboot 20n Wayyaanee ummatoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jiran maraaf guyyaa bara baraan gaddaa fi xiiqiidhaan yaadatamu malee guyyaa gammachuu miti.

Full Statement (Afaan Oromoo)

(Also Read in Amharic)


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

1 Comment

  1. G3:

    May 29, 2012 @ 8:21 pm

    kun ibsa xiyyeeffannoo itti kenninuuf ademsa bilisummaa keenyaaf diinota kuffisuuf tokkummaan lammiin keenya hunda dura xiyyeffannoo itti kennuun diina /wayane/hundee ishee galagalchina balleessuuuf tooftaa fi abshaalummaan jabaachuun filatnnnoo isa durati
    nagaatti
    G3