Home » Archives by category » More Articles ... » Abdii_Boruu

Abdii Boruu: Dhalootni Qubee bu’aa QBO ti malee kan polotikaan gosaa dhalchee miti

Abdii Boruu: Dhalootni Qubee bu’aa QBO ti malee kan polotikaan gosaa dhalchee miti

Tokkummaan uummata Oromoo yoomiyyuu caalaa amma barbaachisaa fi murteessaa dha

Abdii Boruutiin* Barreeffamoota (barruulee) yeroo adda addaa dhiyeessaa ture keessatti harka caalaa waayee tokkummaa ilmaan Oromoo barreessaa akkan ture ni yaadatama. Yeroo sanatti dhimma tokkummaa cimsee akkan kaasu kan na…

Oromoon wal malee gargaarsa biraa akka hin qabne yoomiyyuu caalaa ifa ta’uu qaba | FDG: Oromoon yoo har’a waliif hin mirmanne (dirmanne) yoom waliif mirmata (dirmata) laata?

Oromoon wal malee gargaarsa biraa akka hin qabne yoomiyyuu caalaa ifa ta’uu qaba Abdii Boruutiin* Impaayara Itoophiyaa tana keessatti, sochiilee godhamaa turani fi jiran yoo ilaalle, hamma Oromoon saboota biroo…

Siidaa Aanoolee fi Siidaa Minilik

Siidaa Aanoolee fi Siidaa Minilik

Abdii Boruutiin* Biyya tokko keessatti, siidaan yaadannoof dhaabbatu ykn ijaaramu tokko kan uummatootni biyya sanaa ija takkaan ilaalani fi fedhii irraa qaban akkasumas kan waan waloo tokko calaqqisu ta’uu qaba.…

Barreeffama Obboo Juneddii Saaddoorratti dhiyaate

Abdii Boruutiin* Waayee Juneddii Saaddoo ilaalchisee, gaafiin dhiyoo kana akka mata duretti ka’e “Ob. Juneddii Saaddoo eenyu?” kan jedhu gara gaafii biraatti ce’ee “Obboo Abdii Boruu eenyu?” kan jedhutti waan…

Obboo Juneeddii Saaddoo gara uummata isaatti deebi’uuf fedhii fi carraa qabaa?

Obboo Juneeddii Saaddoo gara uummata isaatti deebi’uuf fedhii fi carraa qabaa?

Abdii Boruutiin* Dhiyoo kana mata duree “Ob. Juneeddii Saaddoo Eenyu?” jedhuun gabaasa Obboo Ahmad Saayyootiin TVOMT irratti dhiyaate daawwadhee ykn dhaggeeffadheen ture. Yaadolee namootni dhimma kanarratti barreessanis ta’e kan bakkee…

“Oromia Media Network – OMN” Seenaa saba Oromoo keessatti boqonnaa haaraa dha

“Oromia Media Network – OMN” Seenaa saba Oromoo keessatti boqonnaa haaraa dha

“Oromia Media Network – OMN” Seenaa saba Oromoo keessatti boqonnaa haaraa dha Abdii Boruutiin* Duraan dursee, projektii guddaa akkanaa kana dhugoomsuuf Sabboontotni Oromoo kan asii fi achi dhama’aa turtan fi…

Jaarmayootni siyaasaa Oromoo sochii “Oromo First” jedhutti fayyadamuu danda’uu?

Abdii Boruutiin* Akkuma beekamu, bu’aalee qabsoon bilisummaa Oromoo (QBOn) argamsiise keessaa inni tokko fi guddaan Oromummaa badiirraa dandamachiisee cimsuu fi Sabboonummaa Oromoo guddisuu dha. Gabaabumatti ibsuuf, Sabboonummaan Oromoo Oromummaadhaan bilchaachuu…

Oduu durii kana beektuu?

Abdii Boruutiin* Dhiyoo kana mata duree “Oduu Durii Oromoo” jedhuun barreeffama Obboo Beekan Gulummaa Irranaatiin qophaaye tokko dubbiseen ture. Achirraa ka’een anis mee waanan dur beeku ykn dhagaye tokko tokko…

Warra eenyummaa saba tokkoo hin kabajne wajjin biyya waloo takka ijaaruun hin danda’amu

Abdii Boruutiin* Gara qabiyyee barreeffama kiyyaatti otuu hin seenin dura, duula nafxanyoonni yeroo ammaa Oromummaarratti godhaa jiran ilaalchisee, deebii mooraa keenya keessaa kennamaa jiruuf akka waliigalaatti; keessumaayuu ammoo Sabboonaan keenya…

Duulli Sabboontota Oromoorratti godhamu, QBO dhaabuu hin danda’u

Abdii Boruutiin* Erga TV Aljaziraa irratti Sabboontota Oromoo sadi (Dr. Fidoo Eebbaa, Obboo Jawaar Mohaammad fi Obboo Mohaammad Adamoo) waliin waayee saba Oromoorratti mariin godhame fi keessumayuu Sabboonaan Oromoo Obboo…

Kennaan, dandeettii fi beekumsi Oromoo kan fedhii saba Oromootiif hin taane ykn hin oolle hiikkaan isaa maali?

Abdii Boruutiin* Mata duree kanaan barruu kana akkan dhiyeessu kan na taasise, barreeffama dhiyoo kana Obboo Fayyis Oromiatiin mata duree “Oromo Talents in the Habesha Political Clubs” http://gadaa.com/oduu/20698/2013/07/10/oromo-talents-in-the-habesha-political-clubs/ jedhuun dhiyaate…

Oromoon eenyummaa ofii dhiisee waan biraatiif dursa hin kennu

Abdii Boruutiin* Waan yeroo ammaa deemaa jiru yoo hubatne, Oromummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoorratti karaalee adda addaatiin duulli godhamaa waan jiru fakkaata. Yoon akkana jedhu, hanga har’aatitti duulli hin godhamne…

Dhimmi Oromoo kan dursa argachuu qabu otuu jiruu maaliif dhimmoota biroorratti yeroo keenya fixna?

Abdii Boruutiin* Yeroo ammaa, uummatni Oromoo biyya keessattis ta’ee biyya alaa tokko tokko keessatti rakkoolee hamaadhaan xaxamee otuu jiruu; lammiileen Oromoo manoota hidhaa Wayyaanee keessatti dararamaa otuu jiranuu; uummatni keenya…

Shirri Habashootni nurratti xaxan yoomuma nuuf gala laata?

Abdii Boruutiin*…

Xalayaa seenaa dhugaa ibsu moo kan Oromummaa diiguuf qophaaye dha?

Abdii Boruutiin* Mata duree kanaan barreeffama kana akkan dhiyeessu kan na taasise, akka tasaa xalayaa Afaan Amaaraatiin barreessame tokko argee dubbisuu kiyya dha. Xalayichi kun kan barreessame nama maqaan isaa…

GGO: Sabboonummaan Oromoo maali? Eenyutu Sabboonaa ykn Sabboontuu dha?

Abdii Boruutiin* Yeroo baay’ee yoo dubbatamu ykn barreeffamu, sabboonummaan Oromoo guddachaa akka dhufe agarsiisa. Dhugaa dhas; galanni qabsoo bilisummaa Oromootiif akkasumas gootota keenya kan qabsoo kana keessatti wareegamaniif haa ta’u,…

Manni hidhaa tokko yoo diigame malee deebi’anii keessatti hidhamuun hin hafu

Abdii Boruutiin* Dubbiin akka mata dureetti dhiyaate kun hiikni isaa mormisiisaa ta’uu mala. Maaliif yoo jedhame, manni hidhaa amma jiru tokko yoo diigame, kan biraa haaraan ijaaramuus waan danda’uuf, isa…

Xalayaa Oromummaa: Qabsaa’ota Oromoo maraaf

Abdii Boruutiin* Duraan dursee, nagaan Obbolummaa, Oromummaa fi Sabboonummaa bakka jirtan maratti isin haa gayu.…

Walhubannoon ABO QC fi ABO Shanee Gumii tokkummaa dhugaatti jijjiiramuu baatnan rakkoo guddaatu uumama

Abdii Boruutiin* Haala mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo bar-kurnee lamaan dabranii of duuba garagallee yoo ilaalle, erga Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) bara 1992 mootummaa ce’umsaa Itoophiyaa keessaa bayee jalqabee hanga har’aatti…

Page 1 of 212

 Complete Directory »

 New WebPages  |   News & Current Affairs  |   Human Rights & Justice  |   Oromo Communities  |   Political Affairs  |   Language & Culture  |   Religions  |   Academic Resource

 Business and Tourism  |   Relief, Development & Health  |   Sports  |   Music, Video & the Arts          Click here to submit a website » » »


 Current Affairs »

 - Ayyaantuu

 - Bilisummaa

 - Gubirmans Publishing

 - GulelePost.com

 - Mana Oromoo Swiss

 - Oromedia

 - OromianEconomist blog

 - OromianExplorer.org

 - OromiaTimes.org

 - Oromo Affairs

 - OromoCentre.org

 - OPride.com

 - Qeerroo

 - SeifeNebelbal.com

 - Simbirtuu.com

 - URJII Online


 Horn of African Sites »

 - Afar Forum

 - AIGA Forum

 - Amb. David Shinn

 - Amir Arts (Somalia)

 - Anuak Justice Council

 - Awate (Eritrea)

 - Enset

 - EthioMedia.com

 - Ethiopian Review

 - Ogaden Online

 - Shabait (Eritrea)

 - The Sidama Concern

 - Walta Information Center

 

 New Websites »


 

Oromo Communities »

- ArdaJila.com

- British Columbia, Canada

- Cairo, Egypt | 2nd Website - Cairo

- Calgary, Canada

- Gursum.com

- International Oromo Women's Organization

- Ireland (AOCI)

- Kenya

- Las Vegas

- Los Angeles

- Manchester, the UK

- Midwest Oromo Communities

- Minnesota

- Ohio

- OromiaSpace.com

- Oromo Women's International Conference

- Oromtitti.com

- Oromummaa.com

- Oslo, Norway

- Seattle (2nd website)

- South Australia

- South Rogaland, Norway

- Switzerland

- Toronto, Canada

- Union of Oromo Students Europe

- Union of Oromo Students in Germany

- Victoria, Australia

- Washington, DC

- Western New York

- Yorkshire

 

Music & The Arts »

- AliBirra.com

- Bareedina: Women of Oromia

- Boonaa Mohammed

- Elemo Music

- Epidemic @ MySpace

- Ferhan @ MySpace

- Greeting Cards

- Habtamu Lamu @ MySpace

- Kemer Yousuf @ MySpace

- MyCountrySound.com

- Ogina - Webzine

- Oromia Music

- OromoSounds.com

- OroMP3.com

- SirbaOromo.com

- Samuel Daffa's Art Gallery

- Sandscribe Communications

- Yared Dibaba (Entertainer)


Sports »

- Athlete Ted Jaleta

- Athlete Tirunesh Dibaba

- Australian Oromo Soccer

- MW FC @ Myspace

- Oromo Jilboo Game

- Oromia Sports

- OSFNA

- Toronto Oromia FC

- Wollega Stadium Complex

Political Affairs »

- Afro Gadaa Initiative

- Oromiya Government

- ODF/ADO | ODF/WMO
  (ODF on Facebook)

- OromoLiberationFront.info

- OromoLiberationFront.org

- Oromo Parliamentarians

- Oromo People's Congress

- Oromo People's Congress

- OPDO

- ULFO

Human Rights »

- Amnesty International

- HRLHA

- Human Rights Watch

- Oromia Center for Human Rights

- Oromia Human Rights & Justice Council

- Oromo Support Group


Academic Links »

- DemissieBulto.com

- Oromo Folklore and Resistance

- Oromo Studies Association

- Wollega University